1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen sosha en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van sosha inroepen. 

2. Verhindering 

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij sosha hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken via voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. 

3. Tarieven 

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. sosha hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina tarieven of navragen bij uw diëtist. 

4. Beëindigen behandeling 

5. Betaling en declaraties 

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal sosha indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, 

6. Uitblijven van betaling 

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso 

sosha is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 

8. Verschuldigdheid 

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van sosha bindend.

9. Aansprakelijkheid 

Het advies van sosha is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. sosha sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdracht- gever van door sosha verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van sosha. 

10. Klachten 

sosha doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met sosha zelf of contact op te nemen met sosha. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl

Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: T 030-23-18-225 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag ook ‘s middags bereikbaar van 13.00 tot 15.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”. 

11. Contactgegevens 

Sosha van Gelder
020-217-01-21
www.sosha.eu
info@sosha.eu